GDPR

Att du som kund känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt för oss. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter. 

GDPR

Norrland Express AB, 556865-9881, Kontaktvägen 7, 90133 Umeå, har ett ansvar att skydda dina personuppgifter. Att du som kund känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är för oss viktigt och därför vill vi att du som kund förstår vilka uppgifter vi samlar in med din tillåtelse och hur vi behandlar dessa.

GDPR (General Data Protection Regulation, dataskyddsförordningen) gäller i hela EU och här i Sverige från den 25 maj 2018. Denna förordning innebär bland annat att krav på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps och syftar till att förbättra skyddet för individen.

Norrland Express är personuppgiftsansvarig
Norrland Express är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy. Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och öppet sätt.

Definition av personuppgift
Personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan vara knutet till dig som person.

Personuppgifter vi behandlar
De personuppgifter som behandlas är de som du fyller i på vår hemsida eller delar med oss genom kontakt via mejl eller telefon. Vilka personuppgifter vi ber om beror på vilken vara eller tjänst du efterfrågar. Vi kan också komma att hämta personuppgifter från externa källor, exempelvis kreditupplysningsföretag.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas:
• Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
• Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
• Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter

Ändamål med att behandla dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i den utsträckning som behövs för att ge goda förutsättningar för att tryggt och enkelt kunna erbjuda dig våra varor och tjänster samt fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dessutom kan vi bättre förstå dina behov och därigenom anpassa våra erbjudanden, tips och råd till dig. Insamlade personuppgifter behövs för att hantera förfrågningar, löpande ärenden och för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Därtill använder vi insamlade personuppgifter för statistiska ändamål i syfte att förbättra våra tjänster och vår kvalité.

Rättslig grund
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda, administrera och tillhandahålla avtalad vara och/eller tjänst. Gällande personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är rättslig grund för behandling rättslig förpliktelse. Rättslig grund angående behandlingar för statistiska ändamål är vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för detta ändamål överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen.

Vilka vi delar personuppgifter med
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och således kunna leverera våra varor och tjänster samt följa rådande lagar delar vi personuppgifter till leverantörer som arbetar på uppdrag av oss, exempelvis leverantör av bokföringsprogram. Vi delar även personuppgifter till myndigheter om vi enligt lag eller direktiv är skyldiga att göra detta. Vid krav enligt avtal, lag eller juridisk process kan personuppgifter komma att lämnas ut till berörda parter.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
Vi kommer lagra dina personuppgifter så länge detta är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som finns med att behandla dina personuppgifter. Således kan personuppgifter sparas olika lång tid beroende på ändamål och om lagar finns som kräver att vi sparar personuppgifter en viss tid. Därefter kommer vi att radera alternativt anonymisera dina personuppgifter.

Hur dina personuppgifter skyddas
Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få ett registerutdrag. Dina registrerade personuppgifter kan du kontrollera och genom att kontakta oss via mejl eller telefon få dina felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade eller under särskilda förutsättningar raderade. Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla dem. Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal. Du kan endast få ut personuppgifter som rör dig och som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter. Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan detta medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande. Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Kontakta oss!

Skicka in en prisförfrågan.

 

SKICKA PRISFÖRFRÅGAN

 

Privatflytt: Lokalt

Inom Umeå eller Stockholm

Privatflytt: Långväga

Flytt mellan två orter

Företagsflytt

Flytt för företag

Prisförfrågan